Privacybeleid

Privacybeleid Hublot Mode Marine Nederland volgens de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Hublot Mode Marine Nederland geeft veel om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die over jou en je gebruik van deze diensten wordt verzameld.
Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Hublot Mode Marine Nederland.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 februari 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke van jouw gegevens door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt uitgelegd op welke wijze je gegevens opslagen worden en hoe je gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.


Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opsla(an), welke beveiligingstechnieken ik gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

The Shopbuilders
Deze webwinkel is ontwikkeld met software van The Shopbuilders. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, wordt met deze partij gedeeld. Deze partij heeft toegang tot je gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zal je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
The Shopbuilders is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een firewall en een sterk wachtwoordbeleid. Data wordt in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers opgeslagen. The Shopbuilders maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. The Shopbuilders behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Your hosting

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Your hosting. Your hosting verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
Your hosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Your hosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

The Shopbuilders
We hebben een verwerkersovereenkomst met The Shopbuilders ter extra bescherming van je persoonlijke gegevens.


E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Ik verstuur mijn e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via hun website is verzonden zie je de ‘schrijf-je-uit’ link. Je ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer.
Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 

Your hosting

Voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer maak ik gebruik van de diensten van Your hosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
Your hosting heeft geen toegang tot mijn postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in deze webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 

PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in deze webwinkel maak ik gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 

Verzenden en logistiek

My Parcel

Als je een bestelling plaatst is het mijn taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van My Parcel voor het frankeren van de bestellingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens en email-adres met My Parcel deel.
My Parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
 

Facturatie en boekhouden

Snelstart

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van Snelstart. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Hublot Mode Marine Nederland op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal me binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens zolang je klant van mij bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft, zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van je order heb vervaardigd.

 
Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt.
Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Hublot Mode Marine Nederland. Als je bezwaar maakt, zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar.
Is je bezwaar gegrond, dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. 
 

Cookies

Google Analystics

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat ik mijn diensten waar nodig kan verbeteren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 

Hoe beheer je cookies?

Je kan cookies op verschillende manieren beheren. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op je gebruikerservaring en dat gedeeltes van mijn website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zullen zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt cookies wel of niet accepteren via de besturingselementen van je browser. Deze vind je in de 'voorkeuren' van je browser.
Meer informatie over hoe je je browser instellingen kunt aanpassen of hoe je cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vind je bij 'help' in je browser of via websites als: www.allaboutcookies.org.

Als je deze website gebruikt zonder je af te melden, betekent dit dat je de gegevensverzameling begrijpt en ermee akkoord gaat.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacy disclaimer.

Meer over cookies lees je hier.


Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactpersoon voor privacyzaken
Ingrid Scheffer-Bakker
Koetserstraat 18A
1531 NX Wormer
T (06) 23419135
E info@hublot-mode.nl